بیشتر...
کمتر...
تعرفه و آگهی ها
پلن رایگان
پلن یک ماهه
مبلغ: رایگان
 • ثبت ۵ عدد محصول
 • دسترسی به ۵ خریدار
 • دسترسی به ۵ شماره تماس
 • ثبت ۵ آگهی فروش
 • امکان گفتگو با ۵ خریدار
 • امکان گفتگو با ۵ فروشنده
خرید
پلن اقتصادی
پلن سه ماهه
مبلغ: ۲.۵ میلیون تومان
 • ثبت تعداد نامحدود محصول
 • دسترسی نامحدود روزانه به خریداران
 • دسترسی به شماره تماس همه خریداران
 • ثبت نامحدود آگهی فروش
 • امکان گفتگو نامحدود با خریداران
 • امکان گفتگو نامحدود با فروشندگان
خرید
پلن پیشنهادی
پلن شش ماهه با تخفیف ۲۲ درصدی!
مبلغ: ۵ میلیون تومان
مبلغ: ۳.۹ میلیون تومان
 • ثبت تعداد نامحدود محصول
 • دسترسی نامحدود روزانه به خریداران
 • دسترسی به شماره تماس همه خریداران
 • ثبت نامحدود آگهی فروش
 • امکان گفتگو نامحدود با خریداران
 • امکان گفتگو نامحدود با فروشندگان
خرید
پلن حرفه ای
پلن یکساله با تخفیف ۲۵ درصدی!
مبلغ: ۱۰ میلیون تومان
مبلغ: ۷.۵ میلیون تومان
 • ثبت تعداد نامحدود محصول
 • دسترسی نامحدود روزانه به خریداران
 • دسترسی به شماره تماس همه خریداران
 • ثبت نامحدود آگهی فروش
 • امکان گفتگو نامحدود با خریداران
 • امکان گفتگو نامحدود با فروشندگان
خرید